verder nog

Kwaliteit

De kwaliteit van de therapeutische relatie is de basis van alles, je werkt bij mij steeds met dezelfde persoon. Ik heb geen lange wachttijden en ben flexibel in het maken van afspraken. Je kunt mij tussen de sessies door ook altijd kosteloos benaderen met vragen of andere dingen via de beveiligde mail. Ik ben als lid van mijn beroepsorganisaties gehouden aan de WGBO en aan de Ethische Code zoals deze gehanteerd worden binnen mijn beroepsgroep. Kwaliteit van werken en resultaat zijn erg belangrijk voor mij. Ik volg vanzelfsprekend bij- en nascholing en ik maak deel uit van intervisie-, supervisie- en andere intercollegiale groepen. En ik doe dit alles graag aangezien het hier om mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling gaat. Mijn werkwijze is altijd vanuit de integrative psychotherapie en of psychosociale aanpak.

Privacy

Je privacy is 100% gewaarborgd. Ik ben niet verplicht om diagnoses of andere informatie te verstrekken aan een andere partij, zoals bijvoorbeeld aan een zorgverlener. Ook als jouw werkgever betaalt dan wordt vertrouwelijke informatie over de gesprekken nooit gedeeld. Wellicht ten overvloede, vermeld ik dat ik vanzelfsprekend ook gehouden ben aan de wetgeving op het gebied van de privacy. Zie voor het privacy statement hieronder.

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan. Vanzelfsprekend probeer ik in eerste instantie samen met jou in goed overleg een oplossing te vinden. Mocht dit toch onvoldoende blijken te zijn dan kun je contact opnemen met de NVPA, deze kan eventueel vertrouwelijk bemiddelen (zie hun website). Je kunt ook het klachten-informatieformulier invullen, dit kun je op hun website vinden onder het kopje -een klacht indienen. Vervolgens neemt de NVPA contact op met de SCAG, die een klachtenfunctionaris inschakelt. Hiervoor ben ik via de NVPA aangesloten bij de SCAG, een gespecialiseerde geschilleninstantie in de gezondheidszorg. Als laatste stap is tuchtrecht mogelijk bij de NAP. Zorgaanbieders moeten op grond van de Wkkgz een reglement hebben voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. De SCAG heeft zo’n reglement gemaakt voor de aangesloten zorgaanbieders en beroepsverenigingen. Het reglement is getoetst en geaccordeerd door patiëntenorganisatie Zorgbelang Nederland, zoals de wet voorschrijft.

Links naar beroepsorganisaties

www.nap-psychotherapie.nl – NAP- Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

www.europsyche.org – EAP- European Association Psychotherapy

www.nvpa.org

www.nvecp.nl

www.vmbn.nl categorie 1

www.verenigingvoormindfulness.nl -gecertificeerd

www.compassietraining.nl register A – mindfulness based compassionate living

www.scag.nl

Privacy Statement in het kader van de AVG- de Europese privacy wetgeving van Praktijk Pipta, praktijk voor integratieve psychotherapie, coaching en mindfulness.

Toepassing Privacy Statement: Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die ik van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerk in het kader van mijn dienstverlening.

Betrokkene(n)

Ik kan van alle personen met wie ik contact heb, of die mijn website bezoeken, persoonsgegevens verwerken. Ik verwerk ook persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van praktijk Pipta. Indien u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerker(s) aan mij doorgeeft, dan bent u volgens de Wet verplicht om de betreffende medewerker(s) hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan de betreffende medewerker(s) geven zodat zij precies weten/weet hoe ik omga met persoonsgegevens.

De verantwoordelijke (en aansprakelijke) voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 1. Ingevolge de Wet ben ik en dus praktijk Pipta, praktijk voor integratieve psychotherapie, coaching en mindfulness de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke Persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dit gebeurt en op welke wijze.
 2. Ingevolge de Wet ben ik de verantwoordelijke voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de Persoonsgegevens en dien ik er zorg voor te dragen dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.

Vertegenwoordiging Betrokkenen 

Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt is naast de toestemming van de minderjarige ook toestemming van zijn/haar ouders vereist. Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.

Rechtsgrondslag en doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt indien voor deze verwerking een wettelijke grondslag is, zijnde:

-u heeft uw ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking verleend,

-de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,

-de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen,

-de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen.

–  de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag; en

–  de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van praktijk Pipta, waarbij uw belang niet prevaleert.

 1. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit Privacy Statement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 2. Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.
 1. Verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats voor zover dat met oog op een goede behandeling of verzorging van u noodzakelijk is. De verwerking geschiedt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–  om contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak en/of om u vragen te kunnen stellen c.q. huiswerkopdrachten te kunnen geven ten behoeve van het uitvoeren van mijn dienstverlening;

–  voor het afhandelen van uw betaling zoals bijvoorbeeld voor het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding van de behandeling;

–  om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor mijn belastingaangifte.

 1. Zonder uw toestemming kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over u worden verstrekt indien:

–  het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van u niet onevenredig wordt geschaad; of

–  het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen. Verstrekking is pas mogelijk indien:

o  het onderzoek het algemeen belang dient;

o  het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd en

o  voor zover de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

Indien van toepassing kunnen de gegevens (het dossier) overgaan naar de waarnemer van mijn praktijk. Dit betekent dat indien de cliënt akkoord gaat met de waarnemer er ook gevraagd zal worden of de cliënt akkoord gaat met de overdracht van de persoonlijke gegevens (het dossier).

Bijzondere persoonsgegevens

 1. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zijnde gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of gegevens van strafrechtelijke aard is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt.
 2. Het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

Welke persoonsgegevens worden door mij verwerkt?

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn dienst en/of omdat u zelf diensten aan mij verstrekt. Ten behoeve van de uitvoering van de tussen u en mij gesloten overeenkomst verwerk ik onderstaande persoonsgegevens van u:

–  voor- en achternaam –  adresgegevens –  telefoonnummer –  e-mailadres –  geboortedatum –  relationele status –  behandelend huisarts c.q. specialist –  zorgverzekering

Hoe ga ik met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo ga ik met uw persoonsgegevens om. Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@pipta.nl

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat deze wet- en regelgeving wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement en/of voornoemde wetgeving niet of onvoldoende door mij worden nageleefd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Melden van incidenten 

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of ik vermoed dat dit het geval is, dan zal ik dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laat ik u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

Ik ga ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere derde die door mij is ingehuurd of anderszins is aangesteld om werkzaamheden voor mij te verrichten, is daarom tot geheimhouding verplicht. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op mijn systeem zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we (d.w.z. dit is verplicht voor therapeuten) uw gegevens?

Ik bewaar uw gegevens niet dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld en vervolgens zijn verwerkt. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens       Grondslag     Bewaartermijn

Zowel voor de Personalia, als voor het Adres, E-mailadres, Telefoonnummer en Medische en/ of zorggegevens geldt dat de grondslag is: uitvoering overeenkomst en uw uitdrukkelijke toestemming, waarbij de bewaartermijn is: gedurende 20 jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit. Persoonsgegevens van contactpersonen van onze leveranciers dan wel zakelijke partners (zijnde de personalia, e-mailadres en telefoonnummer) geldt dat de grondslag is uitvoering overeenkomst en de bewaartermijn is gedurende de looptijd van de overeenkomst en na beëindiging daarvan gedurende 5 jaar.        

Verstrekken aan derden

Ik verstrek uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf wel altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ik kan uiteraard ook verplicht zijn c.q. worden persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, zal ik mijn medewerking verlenen.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie 

Ik zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Wat zijn uw rechten? 

Wanneer ik persoonsgegevens van u verwerk, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 1. Ik stel u op de hoogte als ik persoonsgegevens van u verwerk

Indien ik de persoonsgegevens van u zelf verkrijg, stel ik u vóór het moment van verkrijging van deze persoonsgegevens op de hoogte van:

–  mijn identiteit;

–  het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij u dat doel al kent;

–  de rechten die u ter zake de verwerking van uw persoonsgegevens heeft;

Indien ik uw persoonsgegevens buiten u om verkrijg, stel ik u op het moment waarop ik de gegevens verwerk op de hoogte van:

–  mijn identiteit;

–  de aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd;

–  de rechten die u ter zake de verwerking van uw persoonsgegevens heeft.

Ik verstrek u deze informatie middels dit onderhavige Privacy Statement. 

 1. Inzage in uw gegevens

U heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op u betrekking hebben. U kunt daarvoor gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Indien u gebruik wilt maken van uw recht van inzage, verzoek ik u wel specifiek aan te geven welke (categorieën) persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

 1. Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor ik ze verwerk, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door mij zijn verwerkt.

 1. Recht op verwijdering van de gegevens

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ik ze heb ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door mij zijn verwerkt. Ik kan echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat ik verplicht kan zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

 1. Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat ik uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mag verwerken en niet mag wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door mij onrechtmatig is.

 1. Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door mij kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming voor de verwerking heeft verleend. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat ik uw persoonsgegevens gebruik om u een persoonlijke aanbieding te doen.

 1. Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat ik uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zal verstrekken, wanneer u mij daarom verzoekt.

 1. Het recht om gegeven toestemming in te trekken

Indien u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u contact met mij opnemen via het e-mailadres info@pipta.nl of door een brief aan mijn adres te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Ik zal binnen één maand reageren op uw verzoek. Bij de afhandeling van uw verzoek, zal ik u vragen zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kan ik controleren of ik uw persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrek. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie mogen door mij worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u mij bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Onvoorzien

In gevallen waarin dit Privacy Statement niet voorziet, beslist Praktijk Pipta met inachtneming van het bepaalde in de Wet en het doel en de strekking van dit Privacy Statement.

Over dit privacy statement

Praktijk Pipta kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd hier op www.pipta.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met mij op.

 

Reacties zijn gesloten.